زمانبندي کنگره

تاريخ هاي مهم

ارسال مقاله کامل

95/5/5

اعلام نتايج نهايي داوري مقالات

18 الي 95/5/20

آخرين مهلت ارسال فايل اصلاح شده مقاله، فايل مشخصات مقاله و ثبت نام با تخفيف(24 ساعت تمديد شد)

95/5/25

آخرين مهلت ارسال فايل اصلاح شده مقاله، فايل مشخصات مقاله و ثبت نام عادي

95/5/31

برگزاري کنگره

9 و 10 شهريور

با تشکر از حضور گرم و صميمانه شما

به اميد ديدار مجدد همه شما عزيزان

سلامت، موفق و پيروز و سربلند باشد 


ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

حاميان

ferdowsi

markaz

anjoman

Pr.News950430.6

indexedbycivilica_01

logoiranconferences

allconf

SciClubLogo


انتخاب زبان
   

راهنماي نگارش مقالات

دريافت فايل راهنماي نگارش

دريافت فايل template مقالات کنگره

متن کامل مقاله نوشته شده در نرم افزار MS-Word 2007 به زبان فارسي و کاملاً مطابق با فرمت درخواستي زير ارسال گردد. هر مقاله بايستي داراي عنوان، چکيده و واژگان کليدي به فارسي و انگليسي، مقدمه، مواد و روش ها، نتايج و بحث، نتيجه گيري کلي و منابع بوده و عنوان مقاله کوتاه، روان و گوياي کامل موضوع تحقيق باشد و از 15 کلمه تجاوز نکند.

- عنوان مقاله به فارسي، چکيده مقاله و واژه هاي کليدي (بدون ذکر نام نويسندگان) در صفحه نخست ذکر شوند.

- چکيده در يک پاراگراف نوشته شود و از 250 کلمه تجاوز نکند و در عين حال محتواي مقاله را برساند و با تأکيد بر روش ها، نتايج و اهميت کاربرد نتايج باشد. در پايان آن و در يک سطر مجزا واژه هاي کليدي (حداکثر پنج کلمه بترتيب الفبايي) قيد شوند.

- مقدمه، مواد و روش‌ها، نتايج و بحث، نتيجه گيري کلي و فهرست منابع کاملاً تفکيک و محتواي آن ها متناسب با عنوان هر قسمت باشد.

- مقدمه بايستي شامل اطلاعات مربوط به سوابق کار، توجيه اهميت تحقيق و هدف بررسي باشد.

- مواد و روش ها بايستي به طور مشخص و روشن بيان شود. اگر روش تحقيق از يک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود. لازم است نام محل و يا مؤسسه انجام تحقيق بصورت واضح مشخص گردد. در مورد مقالات تحليلي، نظري و مدلسازي در صورت لزوم مي توان زير بخشي به نام "تئوري تحقيق" اضافه نمود.

- صفحه آخر شامل عنوان مقاله به انگليسي با فونت Times New Roman و سايز 14به صورت Bold، چکيده انگليسي و واژه هاي کليدي (Keywords) به زبان انگليسي با فونت Times New Roman و سايز 12 نرمال باشد و از ذکر اسامي و آدرس نويسندگان در اين صفحه خودداري شود. عنوان Abstract و Keywords فونت Times New Roman و سايز 12 به صورت Bold باشد.

1-صفحه آرايي

- متن مقاله روي کاغذ A4 بدون هر گونه آرم و نشان، با فاصله 1/5 بين خطوط و 3 سانتي متر از حاشيه ها نوشته شود.

- کليه صفحات مقاله بايد داراي شماره صفحه بوده و تعداد صفحات از 15 صفحه تجاوز نکند.

2-فونت

- کليه کلمات فارسي مقاله با قلم B Mitra نوشته شود.

- کليه کلمات انگليسي مقاله با قلم Times New Roman نوشته شود.

- عنوان فارسي و انگليسي مقاله با اندازه 14 نوشته شود.

- عنوان هاي اصلي با اندازه 12 توپر (Bold) نوشته شود.

- متن مقاله با اندازه 12 تايپ شود.

- کلمات لاتين داخل متن با اندازه 10 نوشته شود (در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات لاتين خودداري شود).

3-واحدهاي اندازه گيري

- کليه واحدهاي اندازه‌گيري بر اساس سيستم متريک (SI) باشند.

4-فرمول ها

- تمام معادله ها و فرمول ها چپ چين و با شماره اي که در منتهي عليه سمت راست در داخل پرانتز آورده مي شود، مشخص گردند.

5-شکل ها و جدول ها

- عناوين شکل‌ها و جدول ها به صورت فارسي با اندازه 12 نوشته شود.

- عنوان جدول و شکل بصورت توپر (Bold) بوده و کليه شکل‌ها و جداول بدون کادر باشند.

- شماره و عنوان هر جدول در بالاي آن به صورت وسط چين نوشته شود.

- عناوين محورها در همه نمودارها و يا شکل ها يکسان و اندازه قلم آن ها از 8 کوچکتر و از 11 بزرگتر نباشد.

- در متن شکل ها حتي الامکان عبارات لاتين يا فارسي وجود نداشته باشد و در صورت لزوم با شماره گذاري در متن شکل، معرفي جزييات در ادامه عنوان شکل با قلم فارسي مشابه با متن اصلي انجام شود.

- همه ي تصاوير و نمودارها تحت عنوان «شکل» شماره گذاري گردد و از کلمات «چارت» يا «نمودار» استفاده نشود.

- هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط باشد. توضيحات اضافي عنوان و متن جدول بايد به صورت زير نويس ارائه شوند.

- براي ارجاع به کليه شکل ها، جدول ها و معادلات در متن از شماره آن ها استفاده شود و از آوردن کلماتي مثل زير، بالا و غيره خودداري شود.

دريافت فايل template مقالات کنگره

6-منابع

- نحوه رجوع منابع در متن بصورت اسم نويسنده (نويسندگان) و تاريخ انتشار منبع باشد، اگر فارسي است فارسي، اگر انگليسي است بصورت انگليسي. در ارجاع به منابع بايد تا حد ممكن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداري و منابع در انتهاي جمله و در پرانتز ارائه شوند مثال:

.(Loghavi, 2008)

- براي منبعي با دو نويسنده از کلمه "and" بين آن ها بصورت زير استفاده شود:

(Aghkhani and Abbaspour-Fard, 2009).

- براي مقاله اي با بيشتر از دو نويسنده از کلمه ايتاليک ".et al" بصورت زير استفاده شود:

(Abbaspour-Fard et al., 2008).

- هنگام ارجاع همزمان به چند منبع از علامت ";" بصورت زير استفاده شود:

(Smith, 1999; Samuel et al., 2008; Smith and Samuel, 2009)

- کليه منابع فارسي و انگليسي با قلم اندازه 12در فهرست منابع نوشته شوند.

- همواره در نوشتن نام مجلات و منابع اسم کامل آن ها آورده شود و از اسامي کوتاه شده آن ها استفاده نشود.

- منابع به ترتيب حروف الفبا و بدون شماره در ليست منابع انتهاي مقاله بدون تورفتگي سطر اول (hanging) وارد شود.

- از ذکر منابع بي‌نام و غير قابل دسترس خودداري شود.

در نوشتن ليست منابع مورد استفاده روش زير استفاده شود که تا حدودي منطبق بر يکي از روشهاي (Style) موجود در برنامه EndNote است. مشخصات اين روش بشرح زير است:

Style Name: Bioscience

مثال‌هايي از نحوه نوشتن فهرست منابع که بر اساس روش ذکر شده (Bioscience) است، در ذيل آمده است:

1- مجلات

Aghkhani, M. H., and M. H. Abbaspour-Fard. 2009. Automatic off-road vehicle steering system with a surface laid cable: Concept and preliminary tests. Biosystems Engineering 103: 265-270.

2- انتشارات ويژه

Rice, K. 1992. Theory and conceptual issues. In: Gall, G.A.E., Staton, M. (Eds.), Integrating Conservation Biology and Agricultural Production. Agricultural Ecosystems Environment 9-26.

3- کتاب تأليف شده

Gaugh, H. G. 1992. Statistical Analysis of Regional Yield Trials. Elsevier. Amsterdam.

4- مقاله يا يک فصل از کتاب تدوين شده (Edited Book)

Mettam, G. R., and L. B. Adams. 1999. How to prepare an electronic version of your article. PP 281-304 in B. S. Jones and R. Z. Smith eds. Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York.

5- رساله‌‌هاي تحصيلي (استفاده از اين نوع منبع بجز در شرايط خيلي ضروري مناسب نيست)

Abbaspour-Fard, M. H. 2001. The dynamic behavior of particulate biomaterials using discrete element method (DEM). Faculty of Agriculture. Newcastle University, Newcastle Upon Tyne.

6- كنفرانس‌هاي علمي

Hemmat, A., V. I. Adamchuk, and P. Jasa. 2007. On-the-go soil strength sensing using an instrumented disc coulter. in M. Vilas, ed. International Agricultural Engineering Conference (IAEC). Asian Association for Agricultural Engineering, Bangkok, Thailand.

7- مقالات و منابع الکترونيکي

Brittion, A. 2006. How much and how often should we drink Br. Med. J., 332: 1224-1225. Available from: http://bmj.bjjournals.com/cgi/content/full/332/7552/1224. Accessed 2 June 2006.

دريافت فايل template مقالات کنگره


کنگره دهم

logo_sal_1395  تعداد بازدید کنندگان :250069
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.